Πατήστε στη λάμπα!

Άσκηση: αλλάξτε τον κώδικα ώστε να ανάβει/ σβήνει
όταν πατάμε στη λάμπα